Thng bo v? vi?c thnh l?p chi nhnh Nasicogroup t?i H N?i

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

Tin t?c

2015-10-09_142037

TP.HCM Ngy 05/10/2015

THNG BO V? VI?C THNH L?P CHI NHNH NASICOGROUP T?I H N?I

Knh th?a qu khch hng thn m?n :

Tr?i qua ch?ng ???ng 07 n?m pht tri?n NASICOGROUP ti?n thn l Cng Ty CP Thi?t B? Tr?c ??a Nam Si Gn ? khng ng?ng pht tri?n v l?n m?nh v?i m?t m?c tiu duy nh?t l ?em l?i ngy cng nhi?u l?i ch thi?t th?c nh?t cho qu khch hng . Bn c?nh ? chng ti c?ng ? nh?n ???c r?t nhi?u ki?n ?ng gp v xy d?ng c?a Qu khch hng ?? hon thi?n h?n n?a trn con ???ng pht tri?n c?a mnh .

Nh?m ?p ?ng ???c nhu c?u ngy m?t t?ng cao t? pha khch hng v ti?p t?c cung c?p d?ch v? my ?o ??c tr?c ??a ch?t l??ng cao v?i gi thnh h?p l trn quy m l?n h?n n?a, NASICOGROUP quy?t ??nh thnh l?p chi nhnh th? 04 t?i Vi?t Nam, ??t t?i H N?i. Chi nhnh th? 04 c?a NASICOGROUP s? chnh th?c ?i vo ho?t ??ng t? thng 10/2015. D? ki?n, trong n?m ??u tin chi nhnh s? cung c?p s?n ph?m v d?ch v? cho 1000 khch hng v trong vng 3 n?m s? t?ng ln 10.000 khch hng

S? l??c v? H? th?ng NASICOGROUP :

Tr? s? chnh :      Cng Ty CP Thi?t B? Tr?c ??a Nam Si Gn

??a ch? : 71 Tr??ng S?n, Ph??ng 2, Qu?n Tn Bnh, Tp.HCM

MST     : 0311143339

Thnh l?p thng 09/2009 . V?n ?i?u l? 1.900.000.000

Chi nhnh 1 :      Cng Ty CP Thi?t B? Tr?c ??a Nam Th?ng Long

??a ch? : 42 L V?n L??ng, Thanh Xun, H N?i

MST     : 0105826636

Thnh l?p thng 03/2012 . V?n ?i?u l? 1.800.000.000

Chi nhnh 2 :      Cng Ty CP Xy D?ng ?o ??c Tr??ng S?n

??a ch? : 2BIS Tr??ng S?n, Ph??ng 2, Qu?n Tn Bnh, Tp.HCM

MST     : 0312 236 339

Thnh l?p thng 04/2013 . V?n ?i?u l? 2.000.000.000

Chi nhnh 3 :      Cng Ty TNHH Xy D?ng Th??ng M?i V D?ch V? Sun Vi?t

??a ch? : 129 Lng H?, ??ng ?a , H N?i

MST     : 0106717654

Thnh l?p thng10/2015 . V?n ?i?u l? 1.900.000.000

 

R?t mong ???c s? ?ng h? c?a qu khch hng trong nh?ng ch?ng ???ng pha tr??c c?a NASICOGROUP

?? cho m?ng ngy thnh l?p chi nhnh th? 4 t?i H N?i v thay l?i c?m ?n su s?c ??n Qu khch hng ? g?n b v?i Cng ty chng ti trong th?i gian qua chng ti xin g?i ??n Qu khch hng l?i chc t?t ??p nh?t v bn c?nh ? l ch??ng trnh Tri n Khch Hng nh? sau

khuyen-mai-nasico

1. N?i dung :

2. Ch??ng trnh Tri n Khch Hng k? ni?m ngy thnh l?p Chi nhnh th? 4 t?i H N?i

3. Hnh Th?c :

Gi?m gi tr?c ti?p : 10% ??i v?i my th?y bnh , my kinh v? , my th?y bnh lazer v ph? ki?n my ?o ??c

T?ng o thun cao c?p ??i v?i m?i ??n hng t? 500.000 tr? ln

Ch??ng trnh ki?m ??nh mi?n ph my mc thi?t b? ?o ??c (bao g?m c? my mua c?a ??n v? khc

4. ??i t??ng p d?ng :

T?t c? cc khch hng m?i v khch hng c? mua s?n ph?m v?i gi tr? 3.000.000 tr? ln

Khch hng thn thi?t s? ???c nhn vin ch?m sc khch hng thng bo qua ?i?n tho?i

Cc ??i l c?a NASICOGROUP khng ???c tham gia ch??ng trnh ny

5. Th?i gian p d?ng :

Ch??ng trnh ???c p d?ng t? ngy 05/10/2015 ??n ngy 05/11/2015

6. L?u :

Ch??ng trnh p d?ng trn ton h? th?ng  NASICOGROUP

Ch??ng trnh ny v?n s? ???c c?ng d?n cng v?i nh?ng ch??ng trnh ?u ?i khc c?a cng ty

NASICOGROUP   UY TN - CHUYN NGHI?P - T?N TM