MY TH?Y BNH LEICA NA-828

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH LEICA NA-828

  • MY TH?Y BNH LEICA NA-828

Thng tin chi ti?t s?n ph?m

M SP:  MY TH?Y BNH NA 828
Tn s?n ph?m: My Th?y Bnh Leica NA-828

My th?y bnh Leica NA-828,l m?t s?n ph?m ?o ??c ??a ch?t hi?n ??i v t?i ?u nh?t.

Leica NA-828 ???c tch h?p cc thnh t?u t?i ?u nh?t trong l?nh v?c ?o ??c ??a ch?t hi?n nay v tr? thnh tr? th? ??c l?c cho cc nh ??a ch?t h?c.

Thng s? k? thu?t My Th?y Bnh Leica NA-828

NA-824

NA-828

Sai s? trn 1km ?o ?i v ?o v?My Th?y Bnh Leica NA-828

2.0 mm

1.5 mm

Kho?ng nhn ng?n nh?tMy Th?y Bnh Leica NA-828

1 m

1 m

?? phng ??iMy Th?y Bnh Leica NA-828

24X

28X

Ph?m vi lm vi?cMy Th?y Bnh Leica NA-828

15'

15'

?? b c?n thi?tMy Th?y Bnh Leica NA-828

0.5"

0.5"

Nhi?t ?? lm vi?cMy Th?y Bnh Leica NA-828

-20C to +40C

-20C to +40C

Tr?ng l??ngMy Th?y Bnh Leica NA-828

1.5 kg

1.5 kg


Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 02 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.

?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? v?i chng ti ?? ???c t? v?n t?t nh?t v? my thy bnh chnh hng t?i hcm.