My Th?y Bnh Laser SABARU LS-06

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

My Th?y Bnh Laser SABARU LS-06

  • My Th?y Bnh Laser SABARU LS-06

M SP: LS-06
Tn s?n ph?m: My Th?y Bnh Laser SABARU LS-06

may thuy binh

* S?n ph?m ???c s? d?ng r?t ph? bi?n ph?c v?  thi cng cc h?ng m?c xy d?ng trong phng, trang tr n?i th?t...

Hng SX: SABARU
Model: LS-06
Xu?t s?: Nh?t B?n

Thng s? k? thu?t:
- ?? chnh xc: 1mm/10m
- S? l??ng tia:1 tia ngang, 4 tia ??ng, 1 tia d?i tm
- Ph?m vi lm vi?c: 30m
- Ch? ?? cn b?ng: Cn b?ng t? ??ng, t? ??ng b nghing 3o
- Th?i gian cn b?ng t? ??ng: 5"
- Ch? ?? ?i?u ch?nh tia Laser: C 2 ch? ?? ?i?u ch?nh tia Laser: ??m v m?nh

M?t b? bao g?m:
- 01 ??u my
- 01 thng ??ng my v ph? ki?n chu?n c?a hng
- 01 chn quay cho my

Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 01 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.

?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? theo ??a ch? trn website:www.maythuybinhvn.com chng ti r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!