MY TH?Y BNH NIKON AX-2S

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH NIKON AX-2S

  • MY TH?Y BNH NIKON AX-2S

MY TH?Y BNH Nikon AX-2S

Thng tin chi ti?t s?n ph?m

M SP: AX- 2S
Tn s?n ph?m: My Th?y Bnh Nikon AX-2S

??c Tr?ng k? thu?t

AX-2S

AC-2S

?? chnh xc

- 1 Km ?o ?i v?

2,5mm

2,0mm

- Gi?i h?n K/C t?i mia 30m

1,5mm

1,2mm

Compensator

- ?? C/X l?p ??t

<0,5

<0,5

- Ph?m vi lm vi?c

16

16

Mi tr??ng

- L?p rp theo tiu chu?n

ISO 9001

- Kn n??c & b?i

IP57

Ph?m vi nhi?t ??

- Lm vi?c

- 20  50

- C?t gi?

- 40  70

Kch th??c & tr?ng l??ng

- Kch th??c

190x128x123mm

- Tr?ng l??ng

1,30Kg

Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 02 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.
?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? theo ??a ch? trn website: www.maythuybinhvn.com chng ti r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!